Sklaidos strategijos slauga.


Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir ligonio namuose integralioji slauga visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, holistinį požiūrį, mokslu pagrįstą praktinę veiklą.

sklaidos strategijos slauga

Studijų rezultatai: 1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.

Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas slaugos praktikoje, konsulatuoja profesinės kompetencijos ribose.

Taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, sistemiškai vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje.

Valorizacija — daugialypis fenomenas, charakterizuojamas įvairiais reikšmės, formos bei turinio aspektais. Kad būtų pasiektas šis tikslas, valorizacija visų pirma privalo būti pagrįsta išankstinių poreikių ir prielaidų analize. Taip pat reikia aiškiai apibrėžti tikslus ir uždavinius, dar projekto realizavimo pradžioje identifikuoti laukiamus rezultatus. Efektyvi valorizacija yra neatsiejama nuo aktyvaus projekto raidos skatinimo, potencialių vartotojų ar jų grupių įtraukimo į projekto eigą. Konkurencingose, žinių ekonomikos principus diegiančiose, socio-kultūrine, ekonomine bei technologine prasme išsivysčiusiose pasaulio šalyse ypatingas dėmesys teikiamas aukštojo mokslo, profesinio ugdymo ir verslo sektorių sąveikai, tarpsektoriniams informacijos, patirties ir specifinių žinių mainams.

Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti tyrimų rezultatus ir juos taikyti slaugos problemoms spręsti. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius, planuoti slaugą.

Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.

sklaidos strategijos slauga

Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, pagal sveikatos mokymosi poreikius konsultuoti.

Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.

sklaidos strategijos slauga

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.

Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.

Strategija yra parengta vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų sprendimais ir rekomendacijomis, įvertinus esamą Lietuvos Respublikos epidemiologinę, sveikatos sistemos, viešojo ir vidaus administravimo, informacinės sklaidos ir kitų sričių faktinę situaciją, taip pat teisinį reguliavimą bei jo praktinį taikymą, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos sveikatos ekspertų tarybos pateiktus siūlymus, taip pat specialistų ir Įrodymais pagrįstos medicinos grupės ekspertų siūlymus bei rekomendacijas.

Geba sklaidos strategijos slauga vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant dvejetainių opcionų sąlygos ir sąlygos. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sklaidos strategijos slauga slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejo analizė, individualūs darbai, internetinių šaltinių analizė, mokslinių straipsnių apžvalga, pranešimų rengimas ir pristatymas, savirefleksija ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, kontroliniai darbai, egzaminas. Testai, situacijos analizės, komandinis projekto pristatymas, savarankiško darbo gynimas ir kt.

sklaidos strategijos slauga